Referenties

Overheid en defensie

Lees verder

Respond is al jarenlang actief voor de overheid. Zo zijn we voor het ministerie van Defensie een trouwe kennispartner voor optimalisatie, alarmering, digitale procesondersteuning, evenementmanagement en regie. Samen bestuderen we uiteenlopende veiligheidsvragen. Respond ondersteunt de processen van Defensie en bedenkt slimme oplossingen waar nodig. We ontzorgen en stroomlijnen de informatievoorzieningen, zowel intern als extern.

Opschaling en coördinatie
Voorbereiding op, coördinatie bij, grootschalige inzet en ondersteuning voor landelijke incidenten en crisissituaties: de landelijke Overheid en Defensie spelen een rol bij grootschalige inzet.
Regelmatig zijn zij betrokken bij de regievoering en coördinatie van diverse incidenten, waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Juiste informatievoorziening, ‘logging’ en communicatie zijn van essentieel belang voor het optimaal regisseren en coördineren van deze grootschalige incidenten. 

Ministerie van Defensie
Op de luchtbasis in Gilze-Rijen wordt Communicator voor diverse doeleinden gebruikt. Te denken valt onder meer aan het alarmeren van interne en externe hulpdiensten, het mobiliseren van de vliegbasis en het afhandelen van grootschalige incidenten.

Koninklijke Marechaussee
Op Schiphol gebruikt de Koninklijke Marechaussee het alarmerings- en opschalingsysteem onder meer voor ondersteuning van de communicatie bij vliegtuigongevallen (VOSSEN) op en rondom Schiphol.

Transport

Lees verder

Verstoringen binnen transport leiden tot vervelende situaties, maar niemand heeft het in de hand. Of men nu goederen of klanten vervoert, uiteindelijk levert iedere verstoring vertraging, kosten en mogelijk imagoschade op.
 Echter, door goede plannen, voorbereidingen, reactie en ‘auditing’ zijn verstoringen beter te beheersen.

Totaalregie op uw proces
Regie op uw processen: dat betekent weten wat er speelt, het inzetten van de juiste informatiemiddelen naar de juiste personen, zodat de verantwoordelijkheden belegd zijn. Organisaties hebben te maken met veel verschillende processen die invloed kunnen hebben op de doorlooptijd, een eenduidige communicatie, de voortgang en een goede evaluatie. Professionals worden effectiever ingezet door de juiste ondersteuning en kunnen zich richten op hun kerntaken.
 Met de juiste controle en regie worden processen efficiënter en verstoringen sneller geconsolideerd.

ProRail
ProRail gebruikt gemiddeld zo’n 14 keer per dag de Respond applicatie GAOS (Geïntegreerd Alarm Oproep Systeem) voor incidentafhandelingen. Voorheen kostte het tussen de 60 en 90 minuten om alle benodigde diensten te informeren en mobiliseren voor een incident op het railwegennet, nu is deze alarmeringtijd verkort tot 1 à 2 minuten. Diensten weten sneller wat er aan de hand is, zijn sneller ter plaats en kunnen zo wellicht mensenlevens sparen. De vertragingstijd wordt korter en de financiële schade wordt zo beperkter. Verder heeft de verkeersleiding een ‘real-time’ statusoverzicht beschikbaar van de oproep op basis waarvan eventueel bijgestuurd kan worden en zij kan achteraf rapporten genereren ter evaluatie en controle.

Nederlandse Spoorwegen
De NSR maakt gebruik van RegieKamer voor haar interne organisatie met gemiddeld 15.000 communicatieberichten per maand in 2013. Regie op het totale proces is het doel. Door het inzetten van de juiste acties, gerichte informatie en het creëren van een gezamenlijk beeld kan de NS regie voeren over ieder incident.

Chemie en Industrie

Lees verder

Werkzaamheden binnen de sector Chemie en Industrie brengen vaak grote risico's met zich mee. Steeds vaker ziet men dat bedrijven zelf de verantwoordelijkheid nemen om deze risico's te verkleinen en dat men zich beter gaat voorbereiden op eventuele incidenten.
 Respond richt zich met haar software op het verkleinen van de risico's en op het herstellen van de continuïteit na een verstoring. Regie houden op de bedrijfsprocessen is belangrijk. Een goede communicatie is hiervoor essentieel.

Uw gebouw als sensor
Sensoren komen in steeds meer gebouwen, machines en hekwerken voor. De software oplossingen zijn te integreren met deze sensoren, zodat ze kunnen dienen als startpunt van uw incidentmelding.
 Sensoren in een verzorgingsgebied dienen niet alleen als ondersteuning van verstoringen, ze kunnen er ook automatisch opvolging aan geven, zodat een verstoring nog efficiënter verholpen kan worden.

Sitech Park Services BV voor DSM Chemelot
Bij vele (petro)chemische bedrijven wordt ons alarmeringssysteem gebruikt voor calamiteitenalarmering. Bij Sitech Site Services is onze alarmeringsoplossing gekoppeld aan het Robert Bosch BIS systeem. Hierdoor is de integratie van vroegtijdige detectie tot aan alarmering en opschaling volledig rond.

Veiligheid

Lees verder

We zijn al jarenlang een betrouwbare kennispartner op deze markt. Of het nu gaat om alarmeren en opschalen, het optimaliseren van processen, ICT-innovaties of multidisciplinaire samenwerking binnen de sector.
 Samen met onze klanten komen we tot innovatieve ideeën die we ontwikkelen tot een optimale mix. Onze software wordt vaak ingezet voor een incident of een GRIP-situatie. En of een incident nu groot- of kleinschalig is, onze klanten moeten altijd optimaal zijn voorbereid. Onze systemen stellen de benodigde informatie beschikbaar, op het juiste moment, ook als die afkomstig is van verschillende bronnen. Ze structureren, analyseren de gegevens en maken ze gebruiksklaar. De presentatie kan op verschillende manieren worden weergegeven.

Uw alarmering, onze zorg
De juiste mensen op de juiste plaats. Dat is de eerste zorg bij een incident of evenement. En elk incident of evenement is anders. Het is daarom belangrijk om de specifieke behoeften bij een incident of evenement in kaart te brengen.
 Dankzij de software van Respond worden mensen snel en adequaat geïnformeerd en gealarmeerd.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
De regio dient als hulpverlenende organisatie 24/7 bereikbaar en inzetbaar te zijn, ten behoeve van rampenbestrijding en incidentenbeheersing. Functies worden vaak afwisselend ingevuld door verschillende personen. Onze systemen regisseren en structureren deze wisseling van piketdiensten met een speciaal ontwikkelde piketmodule binnen het alarmeringssysteem. Het kost de functionarissen met deze module slechts één telefoontje om een dienst over te dragen of te nemen en elkaar informatie door te geven. Er kan periodiek of incidenteel een rapport uitgedraaid worden met daarin een overzicht van de actieve (en passieve) functionarissen op een bepaald moment. Passieve functionarissen kunnen als back-up dienen voor de actieve persoon. Als het alarmeringssysteem de actieve persoon niet kan bereiken of als deze heeft aangegeven niet te kunnen komen, probeert het systeem automatisch één van de passieve personen te bereiken.

Gemeenten

Lees verder

Sinds de introductie van het regionaal crisisplan in 2009 is de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van en de zorg voor burgers nog meer bij gemeenten komen te liggen. Maar ook gemeenten zijn nog steeds grotendeels afhankelijk van ketenpartners. Om de regie van bijvoorbeeld CRIB- en CRAS-processen (schade en slachtofferregistratie) in handen van de verantwoordelijke gemeente te leggen, is overzicht nodig.
 Dankzij jarenlange kennis en ervaring is Respond in staat om het (dagdagelijkse) proces dat hierbij komt kijken, te vertalen naar een praktische en werkbare oplossing. Als er dan sprake is van verhoogde risico’s worden de besluitvormers ondersteund bij hun taken.
 Respond ontzorgt. Onze softwaresystemen zijn speciaal ontwikkeld om organisaties te ontlasten bij hun (dagdagelijkse) processen. Die kunnen uiteenlopend zijn, maar altijd zijn ze gebruiksvriendelijk en eenvoudig, zodat bij een incident of onveilige situatie, de organisatie wordt ondersteund.

Weet wat er speelt in uw gemeente
Inzicht in alle evenementen en activiteiten binnen een gemeente is vaak een grote uitdaging. Met de software van Respond weten gemeenten wat zich onder hun verantwoordelijkheid afspeelt. Partners worden tijdig geïnformeerd en de juiste informatie, zoals vergunningen, is binnen handbereik. Ook tijdens crisissituaties ondersteunen de oplossingen van Respond de gemeentelijke processen. Met digitale taakkaarten wordt ieder proces op een correcte manier doorlopen en vindt achteraf een volledige ‘audit’ plaats. In diverse regio’s worden onze software oplossingen ingezet voor ondersteuning van de gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen. Het gaat hier onder meer om het alarmeren van beleidsteams, operationele teams, voorlichterpools en het bemannen van diverse actiecentra.

De Zorg

Lees verder

Zorginstellingen dragen de verantwoordelijkheid om in alle omstandigheden goede zorg aan patiënten te leveren, ook in crisissituaties. In deze situaties wordt het functioneren van een zorginstelling bemoeilijkt. De veiligheid van de mensen en/of de reputatie van de zorginstelling wordt bedreigd, de continuïteit raakt verstoord en grip houden op de situatie wordt moeilijker.

Respond biedt ook in de zorgsector een helpende hand om de controle op crisissituaties te behouden, snel te kunnen handelen en na afloop te evalueren. Speciaal voor de zorgsector hebben wij CARE (Control, Alarm and Respond to Emergencies) ontwikkeld. CARE kan uw volledige Integraal Crisisplan borgen.

Daarnaast past ook SmartRespond perfect binnen de zorgsector. Respond telt al 10 zorglocaties die we mogen ondersteunen met onder andere het ZiROP, bedrijfsnoodplan, flexpools en de BHV binnen deze zorginstellingen.

webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Tilburg